Llei de dependència

Artris li facilita tota la informació i enllaços d'interès per conèixer a fons la llei de dependència i els passos a seguir per sol·licitar-ne prestacions i/o serveis.

Qui pot ser beneficiari?

Podrà beneficiar-se totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Ser espanyol
  • Residir al territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud
  • Trobar-se en situació de “dependència en alguns dels Graus establerts

Qui és depenent?

Dependència és l’estat de caràcter permanent en el que es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, precisen de l’ajuda d’una o altres persones per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària (Article 2.2)

La Llei estableix 3 graus de dependència. (Article 26):

Grau I. Dependència Moderada: quan la persona necessita ajuda per a realitzar varies de les Activitats Bàsiques de la vida diària, al menys una vegada al dia o te necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

Grau II. Dependència Severa: quan la persona necessita ajuda per a realitzar varies de les Activitats Bàsiques de la vida diària dos o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d’un cuidador.

Grau III. Gran Dependència. Quan la persona necessita ajuda per a realitzar varies de les activitats bàsiques de la vida diària varies vegades al dia i, per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d’una altre persona.

Què he de fer per tenir-hi dret?

 Pas 1 – Sol.licitud

En el cas de que una persona es consideri depenent, ha de sol·licitar en primera persona o a través d’un familiar o representant legal, l’inici del procediment de valoració de dependència. La sol·licitud s’ha de fer en el centre de serveis socials de l’ajuntament on estigui empadronada la persona depenent.

Pas 2 – Valoració

La realització de la valoració del grau i nivell de dependència de la persona sol·licitant la farà un equip especialitzat, seguint els barems de mesura i visitant a la persona en el domicili o lloc de residencia habitual.

Pas 3 – Resolució

Un cop realitzada la valoració el sol·licitant rebrà per correu certificat una resolució on s’indicarà el grau i nivell reconegut. L’emissió d’aquesta resolució és competència de la Generalitat de Catalunya.

Donat que el grau i nivell de dependència, respon a una situació valorada en un moment determinat i que l’estat de salut de les persones és canviant, es contempla la possibilitat de sol·licitar la revisió de grau de dependència. Aquesta revisió la poden sol·licitar tant la persona dependent com la treballadora social referent si detecta variacions rellevants que podrien afectar al grau i nivell reconegut.

Pas 4 – Acord PIA i resol.lució

El Programa Individual d’Atenció (PIA) té com objectiu establir quins serveis o prestacions son mes adequats per a cada persona depenent. Això es determinarà segons el grau i nivell reconegut i la voluntat de la persona depenent i/o la seva família. Es realitza des de Serveis socials del vostre Ajuntament.

La Generalitat de Catalunya emetrà una segona resolució on es plasmaran els serveis i /o prestacions econòmiques que es reflexen a l’Acord PIA.

Existeix la possibilitat de signar nous acords PIA (modificacions) en els casos que la situació del titular del dret canviï i aquest fet requereixi l’aplicació d’altres serveis i/o prestacions. En aquests casos es rebran tantes resolucions com nous PIAs es signin.

 A quins serveis i/o prestacions puc accedir?

-       Teleassistència
-       Ajuda a domicili
-       Centre de dia
-       Atenció Residencial

 Hauré de contribuir en el pagament de les prestacions assignades?

La Llei estableix un sistema de copagament, és a dir que cada persona haurà de contribuir al sistema en funció de la seva renta i patrimoni.

Com calcular el grau de dependiència?

Fes clic a l’enllaç següent per fer el càlcul: Calculadora